ත්‍රීකුණාමලය කෝණනායගර් දේවස්ථානයට අයත් කුඹුරු, මහකන්නය සඳහා වෙන්දේසි කිරීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ භාරකාරතුමා ආරක්ෂක භාරකරු වශයෙන් කටයුතු කරන ත්‍රීකුණාමලය තඹලගමුව පිහිටි ආදි කෝණනායගර් දේවස්ථානයට අයත් කුඹුරු, මහකන්නය සඳහා වෙන්දේසි කිරීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ භාරකාරතුමා ආරක්ෂක භාරකරු වශයෙන් කටයුතු කරන ත්‍රීකුණාමලය තඹලගමුව පිහිටි ආදි කෝණනායගර් දේවස්ථානයට අයත් කුඹුරු, මහකන්නය සඳහා වෙන්දේසි කිරීම.