ආයුබෝවන් !

ඔබ අප සමග රැදී නොසිටිය ද ……. ඔබගේ ධනය සුරක්ෂිත කිරීමට අපි විශ්වාසයෙන් ඇප කැප වී සිටින්නෙමු.

ගරු මහා භාරකාරතැනගේ පණිවුඩය!

ශ්‍රී ලංකාවේ මහා භාරකරු වශයෙන් මම දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය සමඟින්, ඔබගේ පහසුව සඳහා සියලුම සේවාවන් සැපයීමට සහතික වන බවටත්, ඔබගේ භාරයන් සහතික කිරීම සඳහා අප දෙපාර්තමේන්තුව
වඩාත් ආරක්ෂිත අධිකාරිය වන බවටත් නිසැකයෙන් සහතික වෙමි. අප 1930 මහා භාරකාර ආඥාපනත ප්‍රකාරව , බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා මහා භාරකාර
දෙපාර්තමේන්තුව වේ. ඔබගේ ධනය සහ විශ්වාසය අප දෑත් මත දැඩි විශ්වාසයෙන් දරා ඔබට සේවය කිරීමට අපි බැදී සිටින්නෙමු.

තවත් බලන්න

ඔබට සහ ඔබේ ආදරණීයයන්ට ලැබිය යුතු සතුට සහ ආරක්ෂාව අපි ලබාදෙන්නෙමු!

අපගේ සේවාවන්

ඔබට සහ ඔබේ ආදරණීයයන්ට ලැබිය යුතු සතුට සහ ආරක්ෂාව අපි ලබාදෙන්නෙමු!

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාවට ඔවුන්ගේ වතු සහ බූදල් පරිපාලන සේවාවන් තරාතිරම, ජාතිය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, වර්ණය, භාෂාව හෝ ආගම නොසලකා ඉටු කිරීම සඳහා මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව ගොඩනැගී ඇත.

ආරම්භයේ සිටම අපගේ පරමාර්ථය වන්නේ මේ ජාතියේ යහපැවැත්ම පවත්වා ගනිමින් අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ කටයුතු කළමනාකරණය කර ශක්තිමත්ව ගෙන යමින් ධනාත්මක ප්‍රතිඵල ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව අප කෙරෙහි තබා ඇති අඛණ්ඩ විශ්වාසය සහතික කිරීමයි.

Media

Latest News

No news available Display News Items..
No news available