දැක්ම සහ මෙහෙවර

දැක්ම

1922 අංක 01 දරණ මහා භාරකාර ආඥා පනතේ සහ 1917 අංක 09 දරණ භාර ආඥා පනතේ ප්‍රතිපාදන වලට අනුකූලව, ශ්‍රී ලංකා ජනරජය තුළ වලංගුව පවතින නෛතික රාමුව යටතේ, විශ්වාසනීයත්වයෙන්, අපක්ෂපාතීත්වයෙන් සහ විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව, ශ්‍රී ලංකාවේ මහා භාරකාරතැන සහ කාර්ය මණ්ඩලය සද්භාවයෙන් ස්වකීය වෘත්තීයමය වගකීම් සහ යුතුකම් සපුරා ඉටුකිරීම.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ මහා භාරකාරතැන සහ මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇති සියලුම බලතල සහ වගකීම් නෛතික රාමුව තුළ, විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත විශ්වාසය තබමින් සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන පාර්ශවයන්ට අපක්ෂපාතීව හා කාර්යක්ෂමව උපරිම සේවයක් විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව ලබාදීම සහ ඒ තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තරයේ ද කීර්තිනාමය වර්ධනය වන සහ පැසසුමට ලක්වන ආකාරයට කටයුතු කිරීම.