භාගත කිරීම්

පුරප්පාඩු – භාර, බූදල් හා දේපළ කළමනාකරණ උපදේශක තනතුර

අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යාධාරයන් සඳහා අයදුම්පත

අසරණාධාර ඉල්ලුම් පත්‍රය

ආගමික ආධාර අයදුම්පත

භාරයක් පිහිටුවීම සදහා වන අයදුම්පත

විදේශ වන්දි අයදුම් පත්‍රය

වෛද්_ය ප්‍රතිකාර සදහා ඉල්ලුම් පත