මහා භාරකාරතැනගේ පණිවුඩය

ශ්‍රී ලංකාවේ මහා භාරකරු වශයෙන් මම දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය සමඟින්, ඔබගේ පහසුව සඳහා සියලුම සේවාවන් සැපයීමට සහතික වන බවටත්, ඔබගේ භාරයන් සහතික කිරීම සඳහා අප දෙපාර්තමේන්තුව වඩාත් ආරක්ෂිත අධිකාරිය වන බවටත් නිසැකයෙන් සහතික වෙමි. අප 1930 මහා භාරකාර ආඥාපනත ප්‍රකාරව , බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව වේ. ඔබගේ ධනය සහ විශ්වාසය අප දෑත් මත දැඩි විශ්වාසයෙන් දරා ඔබට සේවය කිරීමට අපි බැදී සිටින්නෙමු.

ගිහාන් පිලපිටිය
ශ්‍රී ලංකාවේ මහා භාරකාරතැන

.